Aanpak

Coachingaanpak

Binnen mijn werkzaamheden staan naast de organisatie vooral ook de personen centraal. Ik wil organisaties stimuleren en inspireren om hun intellectueel potentieel optimaal te benutten. Binnen deze samenwerking speelt ethiek een belangrijke rol. De ethische normen die ik nastreef binnen mijn coachingsaanpak zijn het fundament voor het vertrouwen in de werkrelatie (klik op de onderstaande pijlers voor een nadere toelichting).

Privacy

Persoonlijke gegevens waarover ik binnen de opdracht beschikking krijg en waarvan het vertrouwelijke karakter mij bekend is of redelijkerwijs bekend verondersteld mag worden, zullen niet gedeeld worden met andere dan de persoon waarvan ik deze gegevens heb verkregen, tenzij:

  • op basis van wettelijke voorschriften of een gerechtelijke procedure ik hiertoe verplicht ben;
  • de persoon waarvan ik deze gegevens heb verkregen hier specifiek toestemming voor geeft.

 

Geheimhouding

Bedrijfsgegevens waarover ik binnen de opdracht beschikking krijg en waarvan het vertrouwelijke karakter mij bekend is of redelijkerwijs bekend verondersteld mag worden, zullen niet gedeeld worden met derde partijen, tenzij:

  • op basis van wettelijke voorschriften of een gerechtelijke procedure ik hiertoe verplicht ben;
  • de opdrachtgever hier specifiek toestemming voor geeft.

 

Vakbekwaamheid

Ik houd mijn vakbekwaamheid op niveau. Wanneer ik tot de conclusie kom dat ik niet (geheel) de kennis en vaardigheden in huis heb om een opdrachtgever goed te bedienen, maak ik dit bespreekbaar.

In overleg wordt de ontbrekende kennis en vaardigheden elders verkregen of wordt de opdrachtformulering herzien.

Integriteit

In mijn werkzaamheden zijn eerlijkheid en oprechtheid belangrijke uitgangspunten. Ik draag dit uit richting mijn opdrachtgever en de medewerkers waarmee ik binnen de opdracht werk.

Ik vermijd belangenconflicten. Wanneer een conflicterend belang zich voordoet, maak ik dit direct kenbaar aan de opdrachtgever en neem ik maatregelen.

Verwachtingen

Met de opdrachtgever formuleer ik vooraf de beoogde doelstellingen. Ik waarborg dat de activiteiten hier dienstbaar aan zijn. De doelstellingen worden periodiek gemonitord, geëvalueerd en zover door de opdrachtgever gewenst, bijgesteld.

Bij aanvang van de werkzaamheden breng ik de opdrachtgever op de hoogte van de reikwijdte van de dienstverlening en de voorwaarden op basis waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vertrouwen

Binnen een ontwikkelingstraject wordt gevoelige informatie door zowel de organisatie als de betrokken personen gedeeld. Hierbij is vertrouwen in mijn werkzaamheden en mij als persoon essentieel. Het fundament van vertrouwen bestaat uit de volgende pijlers:

  • verwachtingen;
  • integriteit;
  • vakbewaamheid;
  • geheimhouding;
  • privacy.

Ontwikkeling

Mijn doel is om het probleemoplossend vermogen van de organisatie te ontwikkelen. Binnen de samenwerking waarin deze ontwikkeling tot stand komt, moet de organisatie en de individuele medewerkers kunnen vertrouwen op Spronk Bedrijfscoaching.